ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА)
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ КОУЧИНГУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна угода (далі - Оферта) є офіційною пропозицією веб-сайту https://zolotarevych.com/ (ФОП Золотаревич І.А.), який далі іменується "Виконавець", щодо надання юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) послуг з навчання коучингу за міжнародною програмою в школі коучів (далі - Навчання) в формі майстер-класів та практики онлайн в режимі реального часу за встановлену плату.
1.2. Прийняття (акцепт) оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та / або обмежень та рівносильне укладенню договору сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче у цій публічній оферті згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
1.3. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цієї Угоди на надання інформаційних послуг.
4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ З НАВЧАННЯ
4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до послуги навчання, розміщеної на Сайті, за умови 100 % передоплати даної послуги, якщо не погоджені Сторонами інші умови.
4.2 У разі надання Виконавцем Замовнику особливих умов (бонусів, знижок, стипендій), для фіксації даних умов Замовник вносить у погоджений з виконавцем строк повну оплату або передоплату понад 25 %, яка є неповоротною. Залишок суми вноситься на початок навчання, якщо не погоджені Сторонами інші умови.
4.3. За погодженням обох сторін може бути оформлення розстрочки з банком-партнером Виконавця виду "Купівка частинами" на всю суму оплати за навчання або на її частину строком до 6 місяців, якщо не погоджені Сторонами інші умови. При цьому сума договору збільшується на:
- 3,2% - за кількості платежів - 3
- 4,4% - при кількості платежів - 4
- 6,2% -при кількості платежів - 5
- 7,5% - за кількості платежів - 6.
4.4. Види та методи оплати послуги з навчання зазначаються на Сайті.
4.5. Участь у навчанні підтверджується внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Посилання на доступ до навчання надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, яка вказана ним під час заповнення заявки.
4.6. У разі, якщо у призначений для навчання день Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до послуги з навчання Особистого кабінету, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця.
4.7. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послугу навчання шляхом організації та проведення навчання у строки, зазначені на Сайті.
4.8. Цей договір має чинність акта про надання послуг. Приймання провадиться без підписання відповідного акта.
4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у навчанні без повернення внесеної плати у разі порушення правил поведінки. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників навчання, ведучого, відхилення від заявленої теми, реклама, нецензурні висловлювання.
4.10. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у навчанні у разі встановлення факту передачі ним реквізитів для участі у проходженні курсів та тренінгів третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у навчанні, третім особам за плату. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.
4.11. Після закінчення навчання доступ до уроків надається на півроку.
4.12. Замовником може бути фізична особа, віком від 14 років (від 14 до 18 років - за погодженням та підписанням договору з батьками, опікунами або особами, що їх замінюють), без прив'язки до віросповідання, раси, статі, у тому числі особи з інвалідністю, з обмеженими можливостями.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ
5.1. Надання Замовнику послуги з навчання можливе за умови реєстрації його Виконавцем у Особовому кабінеті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен мати дані Замовника, встановлені відповідними формами в Особистому кабінеті.
5.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець дотримується Етичного кодексу ICF, гарантує сумлінність, чесність та прозорість процесів.
6.2. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Особистого кабінету за допомогою облікового запису Замовника.
6.3. Виконавець у процесі надання послуги навчання у вигляді онлайн навчання бере на себе обов'язки з технічної підтримки Замовника.
6.4. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання послуги з навчання Замовнику.
6.5. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.
6.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дати проведення уроку, кількість занять в курсі навчання може змінюватись до 5% в односторонньому порядку, попередньо повідомивши Замовника не пізніше двох днів з моменту прийняття такого рішення.
6.7. Виконавець вправі змінювати тривалість навчання та умови цієї Оферти можуть змінюватися в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи вказані зміни на Сайті, не пізніше ніж за 3 дні з дня їх внесення (прийняття).
6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил тренінгу, зазначених у п. 4.8. Оферти без повернення плати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) у власному кабінеті.
7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням послуги з навчання, за винятком їх особистого використання.
7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Особистого кабінету, входити до Особистого кабінету під своїм обліковим записом одночасно лише з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) послуги з навчання з причин, які не залежать від Виконавця.
7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює відносини щодо надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.
7.6. У разі прийняття рішення Замовником після першого заняття припинити отримання послуги з навчання, повідомлення про це має надсилатися Замовником на адресу Виконавця шляхом подання заявки на електронну адресу Виконавця. Строк розгляду повідомлення Замовника Виконавцем становить 14 (чотирнадцять) робочих днів.
7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів (за вирахуванням пройденого заняття та податку 5%), кошти повертаються Замовнику шляхом їхнього: зарахування на особистий рахунок Замовника або інші реквізити, погоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує строків, зазначених у п. 7.8.
7.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем підписаної заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами. У разі нарахування комісій, зборів та інших видатків банками та/або операторами платіжних систем при поверненні коштів Замовнику, суму повернених коштів буде зменшено на суму понесених витрат на повернення грошей Замовнику.
7.9. У разі отримання послуг від Виконавця, які не відповідають заявленим на сайті, Замовник має право написати Виконавцю листа на електронну адресу з чітко обґрунтованими та зрозуміло викладеними фактами. Термін розгляду такого листа та надсилання відповіді - 3 робочі дні.
7.10. У разі виникнення об'єктивних обставин (таких як хвороба, раптовий переїзд або інші), які тимчасово або на весь період навчання перешкоджають Замовнику відвідувати заняття, Замовник зобов'язаний, по можливості, повідомити Виконавця протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення електронною поштою з чітким та обґрунтованим описом причин та варіантом відновлення навчання. Виконавець у строк до трьох робочих днів зобов'язаний розглянути листа та, за погодженням Сторін, запропонувати в індивідуальному порядку варіант вирішення цього питання.
7.11. У разі невідвідування занять Виконавцем без вказівки об'єктивних причин Виконавець має право відвідати 5 занять з наступною групою або сплатити додатково 100 доларів США (еквівалент у гривні, за курсом державного банку України Приватбанк (продаж) та перевестися до навчання у наступній групі з того місця, де зупинився у поточній групі.
7.12. У разі виникнення спеціальних вимог щодо навчання з урахуванням обмежених можливостей, Замовник має право зв'язатися з Виконавцем для прояснення таких можливостей ДО укладання договору.
7.13. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з дискримінацією та/або утиском за ознаками, названими в п. 4.12, Замовник зобов'язується в найкоротші терміни звернутися до Виконавця, письмово виклавши суть питання. При цьому Виконавець зобов'язаний протягом одного робочого дня підготувати та надіслати відповідь.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням послуги з навчання, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.
8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ З НАВЧАННЯ
9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником під час надання послуги з навчання.
9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником послуги з навчання певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей та персональних характеристик, що приймається обома сторонами.
9.3. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення трьох календарних днів з дати першого заняття (у тому числі отримання матеріалів або паролів доступу до закритої зони Особистого кабінету, де знаходяться записи), що приймається беззастережно сторонами.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили, включаючи: дії органів державної влади, стан здоров'я Виконавця, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цієї публічної оферти та непідконтрольні Виконавцю.
10.2. Залежно від форс-мажорних обставин термін та дата надання послуг Замовнику можуть бути змінені на найближчий час після усунення наслідків форс-мажору.
10.3. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця Виконавець зобов'язується здійснити повернення коштів, сплачених Замовником.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх, безумовно, і в повному обсязі.
11.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
11.3. Виконавцем за цим Договором є: ФОП Золотаревич І.А., засновник та 100% Власник Школи Масштабуючого Коучінга.